Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Proje İşleri Birimi

Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği Proje İşleri Biriminin Görevleri: 
 

  Bakanlık görev alanı ile ilgili Avrupa Birliği (AB) müktesebatını ve politikalarını izlemek, bunların uyumu ve uygulanması için gerekli idari ve kurumsal tedbirlerin alınmasını sağlamak yönünde çalışmalar yürütmek ve bu kapsamda diğer ilgili birimlerce yürütülen çalışmalara katılım sağlamak ve çalışmaları Avrupa Birliğine uyum doğrultusunda yönlendirmek,

Bakanlık görev alanıyla ilgili Avrupa Birliği’ne uyum konusunda yapılan çalışmalarda Bakanlık birimleri ile Avrupa Birliği Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon sağlamak ve takibini yapmak,

Avrupa Birliği müktesebatına uyum ve üyelik müzakereleri ile ilgili konular hakkında Başbakanlık, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarca istenen görüşleri, bakanlık birimleri ile koordinasyon sağlayarak oluşturmak,

 Bakanlık birimlerinin AB fonları kullanılarak hazırlanan proje tekliflerine ilişkin görüş bildirmek, talep edilmesi durumunda projelerin değerlendirileceği sektörden sorumlu kurumla koordinasyonu sağlamak, 
Başta Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) olmak üzere, Avrupa Birliği tarafından ülkemize sağlanan mali kaynaklar çerçevesinde, Bakanlığın proje ve programlar hazırlamasını sağlamak, bu çalışmaları yürütmek ve takibini yapmak, çalışmalarla ilgili bakanlık birimleri arasında koordinasyonunu sağlamak,
Avrupa Birliği ülkelerindeki sosyal politika alanındaki gelişmeleri incelemek ve araştırmalar yapmak, gerektiğinde ulaşılan sonuçlar ile ilgili rapor sunmak ve tekliflerde bulunmak,
Bakanlık görev alanına giren konularda Avrupa Birliği ile müzakere ve görüş alışveriş sürecini yönetmek, bu süreçte yayımlanan resmi belgelerin takibini yapmak, ilgili birimleri bilgilendirmek ve Bakanlık görüşünün oluşturulması yönünde gerekli koordinasyonu yapmak; Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecine destek olması amacıyla oluşturulan “Ortaklık Komitesi”, “Türkiye-Avrupa Birliği 7 No’lu Bölgesel Gelişme, Sosyal Politika ve İstihdam Alt Komitesi”, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı Sektörel İzleme Komitesi” gibi teknik organların çalışmalarına katılım ve katkı sağlamak ile bu ve benzeri konularla ilgili iş ve işlemlerin takibini yapmak, Bakanlığın görev alanında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında Avrupa Birliği tarafına bilgi vermek,
Bakanlığın faaliyet alanlarında Avrupa Birliği ile Ülkemiz arasında hukuki düzenlemelerden doğan hak ve yükümlülüklerin takibini yapmak,
Avrupa Birliği’ne üyelik müzakereleri sürecinde hazırlanan “Türkiye İlerleme Raporu’nun hazırlık sürecinde sosyal hizmet ve sosyal politika bölümlerine sağlanacak görüş ve katkıları koordine etmek ve hazırlanan Bakanlık görüşünü AB Bakanlığına iletmek,
Ülkemizin Avrupa Birliği Sosyal İçerme Stratejisine dâhil olması nedeniyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülmekte olan Sosyal İçerme Belgesi hazırlık çalışmalarına katılmak ve Bakanlık birimleriyle gerekli koordinasyonu sağlayarak katkı vermek,
Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan, Avrupa Sosyal Şartı’na Ulusal Ülke Raporlarının hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak üzere,  Başkanlığımız koordinesinde hazırlanan bilgileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletmek, Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanan, Avrupa Sosyal Şartı’na Ulusal Ülke Raporlarının hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak üzere,  Başkanlığımız koordinesinde hazırlanan bilgileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletmek,
Daire Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.