Uluslararası İlişkiler ve Protokol Birimi

Uluslararası İlişkiler ve Protokol Biriminin Görevleri :

 
Bakanlık görev alanı ile ilgili ülkelerle ikili münasebetleri yürütmek ve geliştirmek, bu amaçla ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,   
Gelişme yolundaki ülkeler ile en az gelişmiş ülkelerin talepleri çerçevesinde, sosyal hizmetler ve sosyal politika çalışmalarına Bakanlık birimleri ile işbirliği içerisinde koordinasyonu sağlamak,
Diğer ülkelerin sosyal hizmet ve sosyal politika uygulamalarını izlemek, gerektiğinde yerinde incelemek, raporlamak ve Bakanlık birimlerini bilgilendirmek,
Bakanlığın görev alanına giren konularda yerli ve yabancı basın yayın organlarında çıkan haberlerin takip etmek,
Bakanlık Makamı ve/veya Müsteşarlık Makamı tarafından uygun bulunması halinde, diğer ülkelerle ikili ilişkiler çerçevesinde sosyal hizmetler ve sosyal politika alanında, işbirliği anlaşmaları ve diğer yazılı belgeleri imzaya hazırlamak, müzakere etmek, yürütülmesi ve uygulanması konusunda gerekli koordinasyonu sağlamak,
Bakanlığın görev alanı ile ilgili yurtdışı tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek,
Bakanlık birimlerinin, yabancı ülkelerle ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak ve bu anlamdaki yazışmaları yürütmek,
Bakanlık ve Müsteşarlık Makamının yurtdışı ziyaret ve temasları ile yabancı heyetlerin ziyaret ve kabulleri kapsamında gerekli hazırlıkları yapmak, bunların gerçekleştirilmesini ve ilgili protokol işlemleri ile mihmandarlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak,
Bakanlık Makamına eşlik etmek üzere Bakanlığın diğer birimlerinden yurtdışı resmi geçici görevlendirme ile yurtdışına gidecek heyetin, yurtdışı geçici görevlendirme onaylarını hazırlamak ve koordinasyonunu sağlamak,
Bakanlığın görev ve faaliyet alanı ile ilgili, Bakanlık Makamı ve Müsteşarlık Makamı tarafından yapılacak yurtdışı resmi ziyaret programları için gerekli iş ve işlemleri yerine getirmek,
Bakanlığın görev ve faaliyet alanı kapsamında ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlar tarafından ülkemize yapılacak resmi ziyaret programları konusunda protokol faaliyetlerini düzenlemek; Bakanlığın ilgili birimleri ve kurumlarla gerekli koordinasyonu sağlamak,
Bakanlık Makamı ve Müsteşarlık Makamı tarafından kabul edilen yabancı misyon (Büyükelçi, Elçi, Büyükelçilik Müsteşarı, Kurum/Kuruluş Başkanı vb.)temsilcilerinin resmi ziyaret programları konusunda protokol faaliyetlerini düzenlemek, gerekli yazışmaları yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
Yurtdışına gidecek personel için vize gerekmesi halinde, vize işlemlerinin kolaylaştırılması amacıyla Dışişleri Bakanlığı’ndan ilgili ülkeye nota talebinde bulunmak,
Bakanlığımızı ilgilendiren konular kapsamında Bakanlığımızca düzenlenen veya Bakanlığımız işbirliğinde gerçekleştirilen uluslararası seminer, konferans veya zirve vb. etkinliklerin organizasyonları yapmak veya gerekli koordinasyonu sağlamak,
Bakanlık Makamının yurt içi ve yurtdışından gelen yabancı konuk veya konuklarla gerçekleştireceği ikili görüşmelerde gerekli organizasyonu yapmak ve protokol faaliyetlerini yürütmek,
Dış ilişkiler kapsamında yapılacak gezi ve toplantılarla ilgili olarak Bakan, Bakan Yardımcısı veya Müsteşar ve Müsteşar yardımcısı tarafından verilen talimatlar doğrultusunda heyet listesi, program ve gündeme ilişkin gerekli iş ve işlemleri yürütmek,
Daire Başkanlığının görev alanına ilişkin toplantı, görüşme ve benzeri iş ve işlemler ile ilgili olarak tercüme hizmetlerini yapmak veya yaptırmak,
Yurtdışındaki Muadil Bakanlıklar ve Bakanlığımız arasında imzalanması öngörülen Anlaşma metinlerini (Niyet Beyanı, Mutabakat Zaptı, İşbirliği Protokolü vb.) hazırlamak, ilgili birim ve kurumlardan görüş aldıktan sonra nihai hale getirmek,
Bakanlık ve Müsteşarlık Makamına muhatap davet ve mektupları bilgi notu haline getirip, Bakanlık Makamına sunmak,
Bakanlık ve Müsteşarlık Makamı tarafından ihtiyaç duyulan belge ve dokümanların çevirilerini yapmak,
Bakanlığın faaliyetlerine fayda sağlanacağı düşünülen uluslararası kuruluşları araştırmak, tespit etmek ve Daire Başkanına önerilerde bulunmak,
Bakanlık görev alanı ile ilgili uluslararası kuruluşlarla ilişkileri ikili münasebetleri yürütmek ve geliştirmek, bu amaçla ilgili Bakanlıklar ve kuruluşlarla gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,  
Bakanlığın görev alanlarıyla ilgili yurtdışındaki uluslararası kuruluşların faaliyetlerini takip etmek, toplantıları ve aktivitelerini Bakanlık birimleriyle paylaşmak ve koordinasyonu sağlamak,
Uluslararası kuruluşlara üyelik iş ve işlemlerini yerine getirmek ve takip etmek,
Bakanlık birimlerinin uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerinde koordinasyonu sağlamak ve bu anlamdaki yazışmaları yürütmek,
Daire Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.