Yönetim Hizmetleri Birimi

Yönetim Hizmetleri Biriminin Görevleri :

Daire Başkanlığının insan kaynaklarına yönelik iş ve işlemlerini Bakanlık Personel Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek,
Daire Başkanlığının bütçe ve mali işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek,
Hizmet alanları ile ilgili bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe hazırlama ve uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve mali istatistikleri hazırlamak, ödeneklerin planlama ve dağıtımını sağlamak, aktarma ve tenkis talep işlemlerini izlemek ve gerçekleşmesini sağlamak, ödeneklerin ayrıntılı muhasebesini tutmak,
Daire Başkanlığı personelinin yurtiçi ve yurtdışı görevlendirme iş ve işlemlerini yürütmek,
Bakanlık Taşra Teşkilatı personelinin yurtdışı görevlendirme onaylarını almak,
Daire Başkanlığının hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan her türlü mal ve hizmet alımı ile bakım, onarım ve benzeri işleri Bakanlık Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek,
Daire Başkanlığının birimlerinde bulunan bilişim alt yapısının (bilgisayar, yazıcı, fotokopi makinesi vb.) teknik sorunlarının giderilmesine yönelik yapılacak iş ve işlemleri, teknik personel aracılığıyla Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile eşgüdüm içinde yürütmek,
Daire Başkanlığının taşınırlarına ilişkin iş ve işlemlerini yürütmek,
Taşınırların etkili, verimli, ekonomik ve hukuka uygun olarak edinilmesi, kullanılması, kayıtların usulüne uygun tutulması, yönetim hesabının ilgili mercilere iletilmesi işlemlerini yapmak,
Daire Başkanlığının evrak ve arşiv işlemlerini yürütmek,
Daire Başkanlığının Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre yerine getirilmesi gereken işlemleri yürütmek,
Daire Başkanlığının sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek,
Daire Başkanlığı bünyesinde kullanılan, büro makineleri, bilgisayar ve telefon, faks ve benzeri demirbaşların bakım sözleşmeleriyle onarımlarını yaptırmak, giderlerini karşılamak,
Daire Başkanlığının internet sayfası tasarımının yapılmasını ve güncellenmesini koordine etmek,
Daire Başkanlığının görevi ile ilgili her türlü anket ve istatistiki bilgi formlarını tasarlamak, geliştirmek,
Daire Başkanlığına gelen bilgi edinme başvuruları, BİMER müracaatları ve vatandaş dilekçelerine yönelik yapılacak işlemleri takip ve koordine etmek,
Bakanlığın Stratejik Planının, iç kontrol sisteminin, performans programının, yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasına Daire Başkanlığımızın katkısının oluşturulması sürecinde Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli olarak birimler arası koordinasyonu sağlamak ve Bakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı ile koordineli bir şekilde yürütmek,
Bakanlık yurtdışı teşkilatlarının bütçe işlemlerini yürütmek,
Daire Başkanlığı tarafından verilen benzeri görevleri yerine getirmek.