Haberler

“Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Süreçleri ile Sorun Alanlarının Tespitine Yönelik Çalıştay” Gerçekleştirildi.

Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında düzenlediği “Türkiye’de Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma Süreçleri Bakımından Mevcut Duruma Yönelik Sorun Alanlarının Tespit Edilmesi” adlı çalıştay 6 Haziran 2017 Ankara’ da gerçekleştirildi.

“Personel ihtiyaç Analizi Toplantısı” Gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Daire Başkanı Nuray HATIRNAZ, “Daire Başkanlığımız tarafından IPA I Programı kapsamında yürüttüğümüz ve Bakanlığımızın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir projemiz mevcuttur. Bu projenin alt faaliyetlerinden biri ise Personel ihtiyaç Analizi faaliyetidir. Bu bağlamda halihazırda Bakanlığımız Personel Daire Başkanlığı’nın üzerinde çalıştığı Norm Kadro Sisteminin kurulması ve uygulanmasına ilişkin projemizin sağlayabileceği destekler, kaynaklar ve süreçler hakkında teknik bir toplantı gerçekleştirdik. Norm kadro sistemiyle sunulan hizmetlerin yürütülmesi için personelin nitelik, sayı, sahip olacağı unvan ve derece olarak tespit edilmesi ve standart hale getirilmesi hedeflenmektedir. Projemiz kapsamında belirlenen 10 farklı ilde kilit uzmanlar tarafından analiz çalışmalarının yapılması ve norm kadro sistemi için ihtiyaç duyulan yazılımcı desteğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu Çalışma için yaklaşık beş aylık süremiz mevcut. Sistemin uygulamaya geçirilmesi neticesinde Bakanlığımız ve Bağlı ve İlgili kuruluşların emek verimliliğine odaklı bir sisteme dahil edilmesi hedeflenmektedir.” açıklamasını yaptı.

Çalıştay III: “Saha Araştırmasının Ön Sonuçlarının Sunumu ve Projenin İleriki Aşamaları ile Bağlantısının Kurulması” 23-24 Mayıs 2017

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ, “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan altı adet çalıştayımızdan üçüncüsünü gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu çalıştayda projemizdeki 1.3 Tematik Alan Araştırmaları başlıklı faaliyet kapsamında Ankara, İstanbul, Şanlıurfa ve Van illerinde yürütülen alan araştırmalarının sonuçları ile 2016-2040 dönemi arasında ülkemizde ortaya çıkabilecek demografik eğilimler, işgücü piyasaları ve yoksulluk arasındaki bağlantı ele alınmıştır. Çalıştayta alan araştırmaları kapsamında elde edilen Hedef Gruplara İlişkin Ön Sonuçlar, Sosyal Yardım – İstihdam Bağlantısı, Sosyal ve Ekonomik Destek Uygulamasına İlişkin Sahadan Notlar ve Projeksiyon Çalışmalarına İlişkin Genel Bilgi başlıklı sunumlar gerçekleştirilirken, kapanışta katılımcıların da katkısı ile çalıştayın genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır.” açıklamasını yaptı.

Çalıştay II: “Sosyal İçerme ve Yoksulluk Politikaları Alanında Veri Setleri Üzerine Yorumlar” (4-5 Mayıs 2017)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında altı adet çalıştayımız bulunmaktadır. Bu bağlamda ikinci çalıştayımızı gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu çalıştayımız kapsamında Ülkemizde yoksulluk ve demografisi, iş gücü piyasaları, yoksulluk bağlamında dezavantajlı grupların incelenmesi ve alana ilişkin anket uygulamalarına ilişkin sunumlar yapıldı. Akabinde ise eş zamanlı oturumlarla sosyal içerme ve yoksulluk konularına ilişkin grup çalışmaları gerçekleştirildi. Çalıştayların tamamlanması neticesinde, Ülkemizdeki dezavantajlı grupların demografik özellikleri, milli gelir düzeyi, eğitim, istihdam, yoksulluk ve sosyal koruma gibi sosyal politika bileşenlerinde 2015-2040 döneminde gözlemlenecek değişiklikler üzerine tahminler elde edilmesi öngörülmektedir.” açıklamasını yaptı.

Yuvarlak Masa Toplantısı II: “Engellilik”, 27-28 Nisan 2017

ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Nuray HATIRNAZ “Sosyal İçerme Politikaları Alanında Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında üç adet yuvarlak masa toplantımız mevcuttur. İlk toplantımızın teması “Kadın”, ikincisinin “Engellilik” ve üçüncüsünün teması ise “Çocuk” şeklinde belirlenmiştir. 27-28 Nisan 2017 tarihleri arasında “Engellilik” temasını içeren ikinci yuvarlak masa toplantısını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplantı kapsamında engellilik ve engelliliğe yaklaşım yöntemleri, Türkiye’nin engelli hakları mevzuatındaki genel durum, Ülkemizde yaşayan engelli bireylerin haklarından yararlanma durumlarına dair temel veriler ve evrensel erişilebilirlik rehberi gibi konular ele alınmış ve grup çalışmaları ile desteklenmiştir.” açıklamasını yaptı.