Raporlar ve Yayınlar

Türkiye'de Yaşlı Bakım Hizmetleri Raporu

Bu çalışma kapsamında görevlendirilen uzmanlar, öncelikle farklı refah düzeylerine sahip dört Avrupa ülkesinin yanı sıra ABD, Japonya, Çin ve Rusya’nın, yaşlılar için sosyal bakım hizmetleri bağlamında kurumsal ve süreli bakım hizmetlerini incelemiştir. Ülkemizdeki yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin güncel durumuna yönelik bir değerlendirmeyi de içeren çalışma kapsamında elde edilen bulgular ışığında ülkemiz için Kurumsal ve Geçici Bakım Modeli önerisi geliştirilmiştir.
Rapor, huzurevinde ve evde bakıma odaklanan yaşlı bakımıyla ilgili olarak ele alınan ülkelerin deneyimini sunmaktadır. Bu karşılaştırmalı analiz için seçilen ülkelerden, her ülkenin yansıttığı geleneksel bakım modeli hakkında kapsamlı bilgi içermektedir. Örneğin; Birleşik Krallık, yaşlı bakım modeli açısından telafi edici bakım modeline; Norveç, evrenselci bir modele; Hollanda, şirketçi bir modele ve İtalya, aileye yönelik bir modele sahiptir. Ülkemize model geliştirilirken, Hollanda’daki gönüllü sektörün önemi, özel sektörün Birleşik Krallık’taki hâkimiyeti; Norveç’teki kapsamlı kamu hizmetleri ve göçmen işçilerin artan rolü gibi diğer önemli faktörler hakkında bilgiler sunulmaktadır.
Yabancı Uzman: Dr. Shereen Hussein, King’s College London    
Ulusal Uzman: Prof. Dr. Emine Özmete, Ankara Üniversitesi

Demans Bakım Modeli Raporu

Bu çalışma kapsamında iki uzman, farklı refah düzeylerine sahip Avrupa ülkelerini analiz ettikten sonra, Alzheimer ve Demans hastası yaşlılara yönelik sosyal ve sağlık bakım hizmeti bağlamında evde ve kurumsal bakım hizmetlerine ilişkin iyi uygulama örneklerini merkez ve taşra düzeyinde değerlendirmiştir. Çalışmada ülkemizin Alzheimer ve Demans hastası yaşlılara sunulan hizmetlerinin analizi gerçekleştirilmiş, bütünleşmiş bir kurumsal ve evde bakım model önerisi geliştirilmiştir.
Yabancı Uzman: Dr. Shereen Hussein, King’s College London    
Ulusal Uzman: Prof. Dr. Demet Özbabalık, Eskişehir Acıbadem Hastanesi

Sosyal Hizmetler Alanında Türk İşbirliği Modeli

Farklı kamu kurumları, engelli ve yaşlı bakımı konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK), üniversite ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da gerçekleştirilen çalıştaylar ve sonrasında yapılan değerlendirmeler neticesinde hazırlanmıştır. Söz konusu faaliyetin amacı “ASPB’nin, sosyal politika alanında faaliyet gösteren bütün tarafların sorumluluklarına ilişkin bir durum analizini de içeren, engelli ve yaşlı bireylere yönelik sunulan bakım hizmetlerinin kamu, STK ve özel sektörün alanda birlikte faaliyet göstermesini esas alan bir işbirliği modelini tasarlamaktır.
“İşbirliği Modeli Geliştirilmesi” faaliyeti kapsamında yürütülen çalışmalar, Projenin Kilit Uzmanı tarafından koordine edilmiş, proje kapsamında görev alan kilit olmayan uzmanlar (non-key experts) kendisine destek sağlamıştır. Ayrıca Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü temsilcileri, gerek çalıştaylarda ele alınan konuların tartışılması sürecinde, gerekse de çalıştaylarda ele alınan konuların analiz edildiği nihai raporun hazırlanmasında çok değerli katkılar sunmuşlardır.